Naše aktivity

Dohoda v segmentu ambulantních specialistů o úhradách pro rok 2021

V Praze 18. 6. 2020

Vážení členové SAD, SAI, SPGE, milé kolegyně a kolegové,

včera proběhlo poslední jednání se zdravotními pojišťovnami v rámci dohodovacího řízení pro rok 2021, jehož výsledkem je dohoda. Výsledek považujeme za velmi dobrý a průlomový a věříme, že budete spokojeni. Hlavní body, které podařilo vyjednat jsou:

 • Promítnutí změn v bodových hodnotách výkonů do úhrad v daném roce. Toto ustanovení je zcela zásadní samozřejmě pro jakékoli změny ve výkonech, ale pokud bychom ho neprosadili, neměli bychom nic ani z deklarovaného navýšení hodnoty práce o 10% od ledna 2021 a dalších 10% od ledna 2022, které se podařilo vyjednat ČLK a je písemně přislíbeno
 • Základní korunová hodnota bodu 1,05 Kč s možnou bonifikací až na 1,15 Kč
 • Základní koeficient navýšení PURO 5% s možnou bonifikací až na 17%
 • Nepodkročitelná hodnota bodu 1 Kč
 • U poskytovatele, který má více odborností a splní v součtu podmínku pro bonifikaci za dodržení pracovní doby, má na bonifikaci nárok
 • U poskytovatele, které v roce 2021 ošetří 100 a méně pojištěnců od jedné pojišťovny, bude úhrada výkonová (ne výpočtem přes PURO)
 • U nových poskytovatelů se PURO nastaví podle srovnatelných poskytovatelů se zohledněním rozsahu a struktury poskytované péče, tj. ne pouhým průměrem v odbornosti
 • Navýšení limitu regulací (preskripce i vyžádaná péče) na 108%
 • Doplnění ustanovení, pokud by nedošlo k deklarovanému navýšení ceny práce, že dojde k adekvátním úpravám v parametrech úhradové vyhlášky (k jejich navýšení)

Jsme rádi, že se i přes velké neshody uvnitř segmentu na počátku jednání došlo k obratu a našli jsme konsensus a vystupovali jednotně. Jsme přesvědčeni, že bez toho by se úspěchu dosáhnout nepodařilo.

Děkujeme Vám za důvěru, kterou jste našemu sdružení dali a velice nás těší, že co jsme Vám na začátku slíbili, jsme poctivě odpracovali a doručili. SAD, SAI a SPGE byli, jsou a budou aktivní hráči, kteří byli, jsou a budou vidět i slyšet a těšíme se na další práci ve prospěch ambulantních specialistů.

Zápis z včerejšího jednání a konečné znění dohody mezi segmentem ambulantních specialistů najdete na následujícím odkazu. Protokol o dohodě potom zde.

Pěkný den a pokud budete mít jakékoli komentáře nebo otázky, ozvěte se prosím.

S pozdravem

MUDr. Irena Hejcmanová
Předsedkyně SAD
info@sadcr.com

MUDr. Miroslava Aszalayová 
Předsedkyně SAI 
info@saicr.cz

MUDr. Luděk Hrdlička
Předseda SPGE
info@spge.cz

Ing. Jaroslav Duba
OAKS Consulting s.r.o.
info@informacepropraxi.cz
+420 606 613 224

Zápis z průběhu třetího jednání segmentu Ambulantních specialistů dne 13.5.2020

V Praze 14. 5. 2020

Vážení členové SAD, SAI, SPGE, milé kolegyně a kolegové,

Ve čtvrtek 14. 5. 2020 proběhlo třetí jednání zástupců segmentu „Ambulantních specialistů“ se zdravotními pojišťovnami v rámci „Dohodovacího řízení“ o úhradách pro rok 2021 a hlavní závěry jsou následující:

Úhrady 2020

 1. Zástupci pojišťoven oznámili, že problematiku kompenzací převzalo Ministerstvo zdravotnictví a bude řešena tzv. Kompenzační vyhláškou podle připravovaného Kompenzačního zákona, který by měl být projednán do konce května. Konkrétní návrhy bohužel pojišťovny nesdělily, takže nebylo o čem dále jednat.
 2. Pojišťovny potvrdily přijetí návrhů stabilizačních opatření vypracovaných zástupci poskytovatelů segmentu ambulantních specialistů na jednání 6. 5. 2020 (plné znění). Odmítly však jakkoli vyjádřit svůj názor k našim návrhům s odkazem na připravovanou Kompenzační vyhlášku. Byť jednání probíhalo ve vstřícném duchu, kdy nás pojišťovny již potřetí ujišťovaly, že se opravdu snaží hledat řešení, považujeme za znepokojující, že, ani po dvou měsících od vyhlášení nouzového stavu, není konkrétní návrh „na stole“ a stále se jen „analyzují a modelují“ predikce budoucího vývoje.
 3. S ohledem na předchozí body proto stále doporučujeme:
  1. Co nejméně omezovat pracovní dobu.
  2. Vykazovat maximální výše předběžných úhrad.

Úhrady 2021

 1. Koordinátor našeho segmentu seznámil pojišťovny s požadavky, které jsou výsledkem jednání zástupců poskytovatelů v segmentu ambulantních specialistů, které se konalo dne 6. 5. 2020 (plné znění).
 2. Pojišťovny sdělily, že s ohledem na výstupy z analytické komise očekávají, že pro rok 2021 předloží nabídku nárůstu úhrad ve výši 2% oproti roku 2020. Ohledně principu úhrady uvedly, že vychází z toho, že jsme se předběžně shodli, že princip úhrad v roce 2021 bude obdobný, jako v roce 2020. K uvedenému se vyjádřil MUDr. Kubek a Ing. Duba s tím, že žádná předběžná shoda ohledně roku 2021 s pojišťovnami není a jediné co je, jsou požadavky našeho segmentu a o nich chceme jednat. Dále jsme požádali o přepočet odhadu navýšení úhrad 2021 i vůči roku 2019, což je podle nás lépe hodnotitelné. Hlavním důvodem, proč náš segment nesouhlasí se zachováním principu úhrad z roku 2020 i pro rok 2021 je fakt, že chceme zavést stabilizační prvky, jako je např. dispenzarizační taxa (obdoba kapitační platby) a/nebo nepodkročitelná hodnota bodu. Pojišťovny všechny naše námitky vzaly na vědomí.
 3. Delší diskuse se vedla ohledně požadavku na navýšení hodnoty práce ve výkonech o 20%. Pojišťovny vyčíslily, že pokud by k navýšení došlo, znamenalo by to nárůst v počtu bodů o 5,6 mld., což je při základním přepočtu 1 Kč/bod 5,6 mld. Kč. Protože by už jen tento nárůst znamenal růst výdajů o přibližně 2%, nezbylo by podle pojišťoven už nic na jakákoli další navyšování (např. navýšení korunové hodnoty bodu, koeficient navýšení PURO, bonifikační kritéria).
 4. Na uvedené nesouhlasně reagovali MUDr. Kubek, MUDr. Jojko a Ing. Duba. Vzhledem k tomu, že nyní známe jak finanční nabídku pojišťoven pro úhrady pro rok 2021 (navýšení 2% oproti roku 2020), tak postoj pojišťoven k otázce navýšení hodnoty práce o 20% a jeho promítnutí do úhrad (navýšení hodnoty práce o 20% = nárůst nulový nárůst úhrad), dohodli jsme se jako segment, že na nadcházející jednání připravíme detailnější návrh principu úhrad pro rok 2021.

Pokud budete mít jakékoli náměty či otázky, dejte nám vědět.

S pozdravem

MUDr. Irena Hejcmanová
Předsedkyně SAD
info@sadcr.com

MUDr. Miroslava Aszalayová 
Předsedkyně SAI 
info@saicr.cz

MUDr. Luděk Hrdlička
Předseda SPGE
info@spge.cz

Ing. Jaroslav Duba
OAKS Consulting s.r.o.
info@informacepropraxi.cz
+420 606 613 224

Zápis z průběhu druhého jednání segmentu Ambulantních specialistů dne 30.4.2020

V Praze 3. 5. 2020

Vážení členové SAD, SAI, SPGE, milé kolegyně a kolegové,

Ve čtvrtek 30. 4. 2020 proběhlo druhé jednání zástupců segmentu „Ambulantních specialistů“ se zdravotními pojišťovnami v rámci „Dohodovacího řízení“ o úhradách pro rok 2021 a hlavní závěry jsou následující:

Úhrady 2020

 1. Díky schválení navýšení plateb za státní pojištěnce zdravotní pojišťovny stále počítají s tím, že výdaje pro rok 2020 zůstanou v plánované výši 350–360 mld. Kč dle zdravotně-pojistných plánů.
 2. Zdravotní pojišťovny finalizují ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví stabilizační opatření pro dorovnání výpadků v příjmech poskytovatelů v roce 2020 v důsledku šíření infekce COVID-19 a vyhlášení nouzového stavu. Velmi pravděpodobně bude k tomuto účelu vydána aktualizace úhradové vyhlášky, nicméně finální podoba řešení nebude představena dříve, než na 3.jednání našeho segmentu s pojišťovnami 14. 5. 2020.
 3. Nadále platí naše dvě doporučení:
  1. Doporučujeme všem poskytovatelům, aby co nejméně omezovali pracovní dobu a aby všem zdravotním pojišťovnám poslali informaci o skutečné pracovní době.
  2. Doporučujeme všem poskytovatelům, aby vykazovali maximální výše předběžné úhrady. Pokud předběžné měsíční úhrady nemáte stanovené, domluvte se přímo s pojišťovnami. Konkrétní postup naleznete na stránkách https://www.informacepropraxi.cz/pojistovny/. Pokud si nebudete vědět rady, obraťte se na nás (info@informacepropraxi.cz, Mgr. Jakub Weber 606 086 789 nebo Ing. Jaroslav Duba 606 613 224).

Úhrady 2021

 1. Jojko (SAS) navrhl zachovat pro rok 2021 identický princip úhrad, jako byl pro rok 2020.
 2. Zástupce SAD (sadcr.com) a SPGE (www.spge.cz) Ing. Duba navrhl jednání o úhradách roku 2021 odložit do doby, než se na prioritách shodne celý segment ambulantních specialistů. Dále vznesl procesní námitku a upozornil, že v rámci skupiny ambulantních specialistů (AS) neproběhlov rozporu s bodem A1b) článku 3 Jednacího řádu, jednání zástupců poskytovatelů a že segment AS nemá doposud řádně zvoleného koordinátora. Ing. Duba opakovaně na tento problém upozorňoval a vyzýval zástupce jednotlivých profesních sdružení v segmentu AS k jednáním a nastavení priorit a požadavků. Nikdo ze zúčastněných však neprojevil zájem tuto situaci řešit. Ing. Duba proto požádal, aby návrhy jednotlivých účastníků oprávněných jednat, byly brány jako návrhy zástupců jednotlivých profesních sdružení poskytovatelů, a ne jako společný většinový názor za celý segment AS, a dále pak o vložení procesní námitky do zápisu z jednání 30. 4. 2020.
 1. Zdá se, že formální přednesení procesní námitky na jednání segmentu AS splnilo svůj účel, protože v pátek přišla pozvánka na 6. 5. 2020, kdy se na společném jednání konečně setká všech 29 uskupení sdružených v segmentu ambulantních specialistů (viz. Příloha 1), po kterém od února voláme, a které navíc musí podle Jednacího řádu Dohodovacího řízení proběhnout. Je velká škoda, že jsme ztratili dva měsíce času, nicméně věříme, že segment AS na společných požadavcích ohledně úhrad roku 2021 shodu nakonec najde. Priority a požadavky koalice SAD (sadcr.com), SPGE (www.spge.cz) a SAI (www.saicr.cz), které budeme v rámci jednání prosazovat, naleznete v Příloze 2.

Pokud budete mít jakékoli náměty či otázky, dejte nám vědět.

Celý text zápisu naleznete zde

S pozdravem

MUDr. Irena Hejcmanová
Předsedkyně SAD
info@sadcr.com

MUDr. Miroslava Aszalayová 
Předsedkyně SAI 
info@saicr.cz

MUDr. Luděk Hrdlička
Předseda SPGE
info@spge.cz

Ing. Jaroslav Duba
OAKS Consulting s.r.o.
info@informacepropraxi.cz
+420 606 613 224

Zápis z průběhu jednání dne 16.4.2020

V Praze 17. 4. 2020

Vážená paní doktorko, vážený pane doktore,  

Včera proběhlo jednání zástupců segmentu „Ambulantních specialistů“ se zdravotními pojišťovnami v rámci „Dohodovacího řízení“ o úhradách pro rok 2021 a hlavní závěry jsou následující:

 1. Doporučujeme všem poskytovatelům, aby co nejméně omezovali pracovní dobu a aby všem zdravotním pojišťovnám poslali informaci o skutečné pracovní době.
 2. Doporučujeme všem poskytovatelům, aby vykazovali maximální výše předběžné úhrady. Podle průběhu jednání jsme přesvědčeni, že je větší šance, že nebudeme muset vracet to, co už bylo vyplaceno, než že nám pojišťovny doplatí něco navíc. Pokud předběžné měsíční úhrady nemáte stanovené, domluvte se přímo s pojišťovnami a pokud to nepůjde, nebo si nebudete vědět rady, obraťte se na nás (info@informacepropraxi.cz, Mgr. Jakub Weber 606 086 789 nebo Ing. Jaroslav Duba 606 613 224).
 3. Další jednání s pojišťovnami proběhne za dva týdny a po tu dobu budeme MUDr. Jojka tlačit k tomu, aby dal dohromady pracovní skupinu AS pro vyjednávání s plátci (navrhujeme složení Kubek, Jojko, Koblic, Duba, Cudlínová), která připraví jasný návrh požadavků a priorit jak pro stabilizaci roku 2020, tak pro rok 2021. Dosavadní způsob vedení jednání je velmi slabý, nemá jasný scénář ani strategii a v podstatě MUDr. Jojko namísto toho, aby formuloval vlastní požadavky, vyčkává, s čím pojišťovny přijdou.
 4. Znovu prosím zvažte, zda nám jste ochotni poskytnout svá data. Aktuálně máme souhlas od 90 poskytovatelů a čím více jich budeme mít, tím snáze pojišťovny přesvědčíme, že nemusí s jasným řešením čekat až na konec května.

Pro zájemce přikládáme na následujícím odkazu i podrobný zápis z jednání. 

Pokud budete mít jakékoli náměty či otázky, dejte nám vědět. 
Příjemný zbytek týdne.

MUDr. Irena Hejcmanová
Předsedkyně SAD
info@sadcr.com

MUDr. Miroslava Aszalayová 
Předsedkyně SAI 
info@saicr.cz

MUDr. Luděk Hrdlička
Předseda SPGE
info@spge.cz

Ing. Jaroslav Duba
OAKS Consulting s.r.o.
info@informacepropraxi.cz
+420 606 613 224

Priority pro dohodovací řízení

V Praze 15. 4. 2020

Vážená paní doktorko, vážený pane doktore,           

 1. 4. 2020, se uskuteční první společné jednání zástupců segmentu „Ambulantních specialistů“ se zdravotními pojišťovnami v rámci „Dohodovacího řízení“ o úhradách pro rok 2021. S ohledem na negativní dopady na provoz našich praxí, způsobených opatřeními zavedenými v souvislosti s šířením infekce COVID-19, však prvním bodem jednání budou stabilizační opatření pro rok 2020.

Opakovaně jsme vyzývali zástupce jednotlivých spolků v segmentu AS k přípravným jednáním pro stanovení priorit pro náš segment, k čemuž bohužel nedošlo a ani 24 hodin před tímto důležitým jednáním nemá segment ambulantních specialistů jednotné požadavky, strategii ani plán.

Považujeme za nešťastné, že ze strany koordinátora ani ostatních partnerů není o společný postup zájem a jsme přesvědčeni, že kvůli této roztříštěnosti náš segment pravděpodobně více ztratí, než získá.

Původně jsme Vás chtěli seznámit až s konsenzuálními návrhy za celý segment AS, ovšem vzhledem k jeho absenci jsme se rozhodli, v rámci transparentnosti a vzájemné informovanosti, zaslat Vám dnes návrhy koalice SAD-SAI-SPGE pro jednání 16. 4. 2020:

Velice Vám tímto děkujeme za podporu

S pozdravem

MUDr. Irena Hejcmanová
Předsedkyně SAD
info@sadcr.com

MUDr. Miroslava Aszalayová 
Předsedkyně SAI 
info@saicr.cz

MUDr. Luděk Hrdlička
Předseda SPGE
info@spge.cz

Ing. Jaroslav Duba
OAKS Consulting s.r.o.
info@informacepropraxi.cz
+420 606 613 224

Dodávka respirátorů FFP2

V rámci aktivit iniciativy „UDRŽENÍ LÉKAŘSKÝCH AMBULANCÍ V CHODU“ profesních spolků SAD, SAI, SPGE se pro členy podařilo sponzorsky zajistit zatím limitovaný počet respirátory třídy FFP2, celkem se jedná o 700 ks těchto osobních ochranných pomůcek, přičemž rozpočítáním na počet členů vychází 2,18 ks na člena (s ohledem na nedělitelnost počítáme 2 ks na člena).

Pokud budete mít o dodávku zájem, prosím vyplňte formulář na následujícím odkazu nejpozději do středy 8.4. do 20.00 hod. https://www.informacepropraxi.cz/objednavka-respiratoru/

Pokud formulář nevyplníte, předpokládáme, že o dodávku nemáte zájem a zbylé kusy budou rozpočítány mezi přihlášené zájemce (včetně zatím nedělitelného zbytku 60 ks). Rádi bychom Vás požádali o solidární přístup a pokud máte ochranných prostředků dostatek z krajských dodávek, abyste respirátory přenechali těm, kteří ochranné pomůcky nemají. Dodávka potom bude probíhat v týdnu po Velikonocích.

Sponzorem dodávky respirátorů je společnost PRO.MED.CS.

Koronavirus a jeho dopady na zaměstnavatele

V rámci naší iniciativy „UDRŽENÍ LÉKAŘSKÝCH AMBULANCÍ V CHODU“ jsme pro Vás připravili informace k

Možnostem čerpání finančních kompenzací v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu

které pro Vás připravil tým OAKS Consulting s.r.o. a advokátní kancelář Vilímková Dudák & Partners.

Pokud jste v souvislosti s šířením infekce COVID-19 finanční ztráty již utrpěli, nebo očekáváte, že nastanou, a chcete využít možností jejich kompenzací s využitím vládních opatření, napište nám prosím e-mail s textem „CHCI ŘEŠIT FINANČNÍ KOMPENZACE“ a s následujícími základními informacemi na adresu info@informacepropraxi.cz:

 • IČZ
 • Název zdravotnického zařízení
 • Počet zaměstnanců
 • Vaše jméno, příjmení
 • Kontaktní telefon
 • Kontaktní e-mail

Obratem se s Vámi spojíme a pošleme návrh Dohody o mlčenlivosti, princip spolupráce a formulář pro vyplnění základních informací pro přípravu návrhu postupu pro Vaše zdravotnické zařízení. Finanční kompenzace se budou týkat především náhrad za mzdy zaměstnanců, ztrát způsobených nuceným uzavřením/omezením provozu v důsledku mimořádných opatření případně škod způsobených nesprávným úředním postupem.

Vzhledem k tomu, že jednotlivá ministerstva průběžně návrhy opatření upravují a rozšiřují a jednotliví poskytovatelé se liší právní formou (OSVČ, s.r.o.), počtem zaměstnanců a režimem, v jakém pracují (zaměstnanci na smlouvu, OSVČ), počtem provozoven i rozsahem zdravotnických služeb, nelze vytvořit univerzální návod, byť vše vychází ze stejné legislativy, je třeba pro každého z Vás vytvořit řešení „šité na míru“.

Veškeré služby budou poskytovány zdarma a hrazeny z příspěvků sponzorů, kteří poskytli finanční prostředky cíleně na projekt „UDRŽENÍ LÉKAŘSKÝCH AMBULANCÍ V CHODU, s výjimkou Vámi vyžádaných služeb a případných žalob o náhradu škody. Předem však v takovém případě dostanete ke schválení cenovou nabídku. Zasláním e-mailu „CHCI ŘEŠIT FINANČNÍ KOMPENZACE“ se tedy nezavazujete k žádným platbám.

Dále bychom na rádi uvedli na pravou míru

Nejasnosti ohledně zálohových plateb odvodů za sociální a zdravotní pojištění a záloh na daň

 • Osvobození od placení záloh na pojistné na zdravotní a sociální pojištění pro OSVČ

Všechny OSVČ jsou osvobozeny od placení záloh v období od března do srpna 2020, a to nezávisle na jejich předepsané výši.

 • Odpuštění pojistného na zdravotní pojištění a sociální pojištění ve výši minimálních záloh pro OSVČ
  • OSVČ, které platí minimální zálohy, nebudou muset po podání přehledu za rok 2020 nic doplácet.
  • OSVČ, které hradí vyšší zálohy, zpětně doplatí pouze rozdíl mezi tím, co skutečně měly odvádět, a šestiměsíční minimální zálohou, která byla odpuštěna.

Úspora za období březen až srpen 2020 tak činí 2 544,- Kč/měsíc u hlavní činnosti nebo 1 018,- Kč/měsíc u vedlejší činnosti na sociálním pojištění a 2 352,- Kč/měsíc na zdravotním pojištění.

 • Prominutí ČERVNOVÉ ZÁLOHY NA DAŇ Z PŘÍJMŮ FO A PO:
  • Červnová záloha na daň z příjmů FO nebo PO splatná k 15. 6. 2020 se vůbec nehradí.

POZOR: Jedná se pouze o prominutí zálohy na daň, ne však prominutí úhrady skutečné částky po provedení vyúčtování. Jedná se tedy spíše o formu odložení platby.

Pokud máte jakékoli dotazy, případně řešíte i další problémy, jako jsou třeba odklady splátek úvěrů a hypoték atd., napište svůj dotaz na info@informacepropraxi.cz.

Jednání s pojišťovnami

Dne 8.4. jsme odeslali na členy SAD, SAI a SPGE dopis ohledně aktuálního stavu s jednání s pojišťovnami ohledně opatření pro stabilizaci negativních dopadů v souvislosti s šířením infekce COVID-19 způsobené SARS-CoV-2 na provoz a ekonomiku lékařských praxí. 

Text přikládáme níže a zde v souboru pdf:

V Praze 8. 4. 2020

Vážená paní doktorko, vážený pane doktore,
V rámci naší iniciativy „UDRŽENÍ LÉKAŘSKÝCH AMBULANCÍ V CHODU“ (www.informacepropraxi.cz ) Vám dnes přinášíme aktuální informace o:

stavu jednání se zdravotními pojišťovnami ohledně námi navrhovaných opatření pro stabilizaci negativních dopadů v souvislosti s šířením infekce COVID-19 na provoz a ekonomiku lékařských praxí

 • 20. 3. 2020 jsme poprvé oslovili zdravotní pojišťovny s výzvou k projednání návrhů SAD-SAI-SPGE-OAKS na zavedení opatření, která pomohou udržet lékařské praxe v chodu, za účelem jejich ekonomické stabilizace a zajištění dostupné péči pro pacienty v návaznosti na vyhlášení nouzového stavu.
 • 22. 3. 2020 byl na všechny zdravotní pojišťovny odeslán dopis s konkrétními návrhy (1) rychlých stabilizačních opatření pro období nouzového stavu, (2) opatření pro období po skončení nouzového stavu a (3) dlouhodobých stabilizačních opatření a systémových změn. Podrobné znění návrhu opatření naleznete na konci tohoto dopisu a na informačním portálu (https://www.informacepropraxi.cz/nase-aktivity/).
 • 24. 3. 2020 začaly přicházet první spontánní reakce od svazových pojišťoven, které deklarovaly připravenost k jednáním. Navrhovaly však setkání až po skončení nouzového stavu, což v danou chvíli nikdo nevěděl a neví dodnes, kdy bude. Intenzivně jsme se proto snažili domluvit konkrétní termín, přičemž k zásadnímu průlomu došlo včera.
 • 30. 3. 2020 jsme po opakovaných urgencích obdrželi odpověď od VZP s tím, že „budeme v dalším období osloveni prostřednictvím telekonference k diskuzi o dalších opatřeních“ (její plné znění naleznete v Příloze 2). Do dnešního dne však žádný konkrétní návrh ze strany VZP nepřišel.
 • 7. 4. 2020 jsme znovu oslovili všechny zdravotní pojišťovny s žádostí o konkrétní termín k projednání našich návrhů stabilizačních opatření s tím, že pokud považují naše návrhy a/nebo jakoukoli z následujících otázek za relevantní, nemá smysl jednání odkládat. Pokud ne, požádali jsme je o zaslání písemného stanoviska.
  (1) Je ZP ochotna jednat o nastavení garantované výše úhrady (tj. minimální výše úhrady) pro rok 2020 pro poskytovatele?
  (2) Má ZP zájem, aby poskytovatelé proaktivně přistoupili k péči o chronické pacienty a nečekali, až se sami ozvou?
  (3) Má ZP zájem o zajištění dostupnosti péče pro akutní pacienty a/nebo pacienty, u kterých je třeba provádět intervence (např. instrumentální vyšetření, zákroky s použitím nákladné techniky, ambulantní chirurgické zákroky atd.)? Dnes totiž funguje určitá část poskytovatelů z různých důvodů v omezeném režimu a najít lékaře, který pacienty fyzicky vyšetří, je problematické.
  (4) Má ZP zájem o udržení sítě poskytovatelů, kteří zajišťují převážně péči o akutní pacienty a/nebo provádí intervence (např. instrumentální vyšetření, zákroky s použitím nákladné techniky, ambulantní chirurgické zákroky, screening atd.)? Tito poskytovatelé jsou ve většině případů dopady nouzového stavu zásadně postiženi z důvodu razantního poklesu počtu pacientů.
  (5) Chce mít ZP přehled, jaká je dostupnost péče (tj. vědět, kteří poskytovatelé fungují) a v jakém režimu (tj. vědět, kteří poskytovatelé fungují fyzicky/on-line)?
  (6) Má ZP zájem vyhodnocovat realitu v rozsahu a kvalitě poskytované zdravotní péče přímo od poskytovatelů pro plánování roku 2020 a dohodovací řízení pro rok 2021?

Dále jsme ZP požádali o odpověď k dotazům od našich členů, zda je možné spolu s výkonem cíleného vyšetření v rámci elektronické konzultace vykazovat, kromě výkonu 09543 – SIGNÁLNÍ VÝKON KLINICKÉHO VYŠETŘENÍ, i výkon 09615 – Signální výkon klinického vyšetření u dětí ve věku od 6 do 18 let.

Od VZP zatím žádná odpověď nepřišla, ale velmi nás potěšila rychlá reakce svazových pojišťoven, které:

 • Jsou připraveny k jednání, optimálně společnému, na platformě SZP a VZP. Za efektivní a účelné považují jednat nad konkrétními čísly a daty z vyúčtování za měsíc duben, které budou mít k dispozici kolem 20. května 2020. Návrh považujeme za racionální a souhlasíme s jednáním po 20.5.
 • Jsou připraveny u ambulantních specialistů, v reakci na epidemiologickou situaci a akceptování distanční komunikace po dobu mimořádných opatření, resp. do odvolání, umožnit vykazovat vedle výkonu příslušného klinického cíleného vyšetření také výkon 09543 a 09615. Za tím účelem budou aktualizována opatření jednotlivých pojišťoven (veškeré informace naleznete na https://www.informacepropraxi.cz/pojistovny).

Svazové pojišťovny pak ve své odpovědi uvádí: „Apelujeme na ambulantní specialisty, aby k případnému omezování provozu i k rozsahu distanční komunikace přistupovali velmi uvážlivě s cílem minimalizovat dopad na zdravotní stav a životy pojištěnců. Všechny zdravotní pojišťovny přistoupily velmi korektně k financování ZS v této mimořádné době tím, že respektují sjednané zálohové platby nebo tím, že přistoupily k výplatě mimořádných měsíčních plateb.

Ačkoli v současné době nelze předjímat finální výsledek našich květnových jednání s pojišťovnami, očekáváme, že plošná řešení například v podobě fixní částky na poskytovatel (jako jsou např. řešeny náhrady pro OSVČ), nebudou přijatelná pro nikoho ze zúčastněných. Samozřejmě budou muset být stanovena jasná transparentní pravidla, ale očekáváme, že dojde ke zohlednění individuálního přístupu a potřeb jak skupin poskytovatelů, tak jednotlivců. Dle sdělení pojišťoven se množí stížnosti pacientů na nedostupnost péče a očekáváme, že tam, kde k tomu došlo neopodstatněně, bude jednání o náhradách značně ztížená.

Jen pro Vaši informaci, dle předběžných kalkulací očekáváme výpadek v příjmech v odbornostech 101, 105 a 404 (celkem 1.498 poskytovatelů) za měsíc ve výši: 87 mil. Kč při poklesu produkce o 30 %, 145 mil. Kč při poklesu produkce o 50 % a 202 mil. Kč při poklesu produkce o 70 %. Jedná se o velké částky, a proto očekáváme, že mimo jiné bude hodně záležet i na individuálním přístupu každého z vás k omezení provozu a dále na tom, jak budeme na jednání připraveni. Znovu se proto na Vás obracíme s výzvou:

Žádáme Vás o pomoc a poskytnutí anonymizovaných data ze svých praxí pro jednání o zavedení opatření pro ekonomickou stabilizaci vašich praxí (samozřejmě při respektování legislativy včetně GDPR). Pokud souhlasíte s aktivním zapojením, napište prosím na info@informacepropraxi.cz mail s textem:
„CHCI POSKYTNOUT DATA“
Pokud máte jakékoli dotazy, pište na uvedený mail, případně volejte 606 086 789 (Jakub Weber) nebo 606 613 224 (Jaroslav Duba).
V případě, že se aktivně zapojíte nebude Vás to stát víc, než jednorázově 20 minut Vašeho času!

Velice si vážíme všech aktivit směřujících k pomoci postiženým, nicméně dosavadní opatření jsou stavěna na principu „pro všechny rovným dílem“. Výsledek je pak takový, že zatímco určité skupině zaměstnavatelů bude např. zastropování pomoci ze strany MPSV ve výši 29.000 resp. 39.000 Kč na zaměstnance stačit, v jiném oboru to problém ekonomické udržitelnosti neřeší.

Pokud budeme při jednáních o náhradách mít kromě celkových čísel i data přímo od Vás, budeme jednak schopni připravit návrh výše kompenzací individuálně pro každého z vás a dále pak, díky hluboké znalosti problematiky přímo u jednotlivých poskytovatelů, se nám bude daleko lépe vyjednávat, než když budeme mít v ruce pouze číslo, že došlo k poklesu příjmů o X desítek nebo stovek milionů. Nehledě na to, že tuto informaci budou mít pojišťovny samozřejmě také z vlastních zdrojů.

Jak jistě víte, byly spuštěny programy na podporu v rámci jednotlivých ministerstev a znovu bychom Vám rádi připomněli, že v rámci naší iniciativy „UDRŽENÍ LÉKAŘSKÝCH AMBULANCÍ V CHODU“ máte možnost nechat si zpracovat podklady k čerpání finančních náhrad pro vaše zdravotnické zařízení zdarma. K 7. 4. se rozhodlo této možnosti využít již 80 poskytovatelů a pokud jste tak zatím neučinili, ale měli byste o tuto službu zájem:

Pošlete nám mail s textem „CHCI ŘEŠIT FINANČNÍ KOMPENZACE“ a s následujícími základními informacemi na adresu info@informacepropraxi.cz:
• IČZ
• Název zdravotnického zařízení
• Počet zaměstnanců
• Vaše jméno, příjmení
• Kontaktní telefon
• Kontaktní e-mail

Závěrem bychom Vám rádi sdělili, že informace o našich návrzích a aktivitách byly poslány i na všechny ostatní spolky poskytovatelů v rámci segmentu ambulantních specialistů, včetně SAS a ČLK. Vše však zůstává zatím bez reakce, včetně naší výzvy směrem k pojišťovnám abychom byli přizváni na jednání, která jsou paralelně vedena se SAS a ČLK. Považujeme za nešťastné, že ze strany ostatních partnerů není o společný postup zájem a namísto toho si každý snaží „nahnat body“ sám pro sebe. Jsme přesvědčeni, že díky této roztříštěnosti ztrácí segment ambulantních specialistů jako celek zbytečně sílu. Je to ale do značné míry politikum, takže to bereme s nadhledem a věříme, že naše iniciativa získá od ostatních uskupení alespoň tichou podporu.

Děkujeme, a přejeme hodně energie při zvládání současné nelehké situace.

Příloha 1: Návrhy stabilizačních opatření SAD (www.sadcr.com), SAI (www.saicr.cz) a SPGE (www.spge.cz) zaslané zdravotním pojišťovnám 22. 3. 2020

Příloha 2: Odpověď VZP k návrhu stabilizačních opatření ze dne 22. 3. 2020

MUDr. Irena Hejcmanová
Předsedkyně SAD
info@sadcr.com

MUDr. Miroslava Aszalayová 
Předsedkyně SAI 
info@saicr.cz

MUDr. Luděk Hrdlička
Předseda SPGE
info@spge.cz

Dne 22.3. jsme odeslali na všechny pojišťovny následující dopis s návrhy opatření pro stabilizaci negativních dopadů v souvislosti s šířením infekce COVID-19 způsobené SARS-CoV-2 na provoz a ekonomiku lékařských praxí
Celý text dopisu naleznete na následujícím odkazu: Číst dále…

Dne 20.3. jsme odeslali na všechny pojišťovny následující dopis se žádostí o schůzku pro projednání opatření k udržení lékařských praxí v chodu. 
Text celého dopisu naleznete na následujícím odkazu: Číst dále

Podporovatelé


Poskytovatel služeb